drukuj

2010-09-20 13:36:57

XLIX Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 28 września 2010 r.


XLIX Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 28 września 2010 r.

Dzień: Wtorek

Godzina: 8.00

Miejsce: Sala narad Urzędu Gminy w Kadzidle

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z XLVII i XLVIII sesji Rady Gminy.
5.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkól zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Kadzidło przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie,
b) zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok,
c)
udzielenia pomocy finansowej,
d)
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kadzidło i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
e)
uchylenia uchwały Nr XVIII/90/08 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad i trybu korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tej stołówce,
f)
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,
g) nadania sztandaru Gminie Kadzidło,
h)
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej działalności Zespołu Szkół w Chudku, z przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi grupy radnych na działalność Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle, i postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi złożonej przez Pana Zdzisława Bziukiewicza zam. Wach na działalność Wójta Gminy Kadzidło Pana Dariusza Łukaszewskiego, z kontroli kompleksowej działalności CKK w Kadzidle, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle oraz ZOSziP w Kadzidle.
9. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy w Kadzidle za II kwartał 2010 roku.
10. Interpelacje i wnioski.
11.
Zakończenie obrad sesji.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 20.09.2010 12:36
Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2010 12:40
Liczba wyświetleń: 689

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 XLIX Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 28 września 2010 r. 20.09.2010 12:36 Sylwester Marchewka