Artykuł archiwalny

drukuj

2010-11-10 08:48:23

LI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 10 października 2010 r.


LI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 10 października 2010 r.

Dzień: Środa

Godzina: 9.00

Miejsce: Sala narad Urzędu Gminy w Kadzidle

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie obrad.2.      Wybór sekretarza obrad.3.      Przyjęcie porządku obrad4.      Przyjęcie protokołów z XLIX i L sesji Rady Gminy.

5.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok,

b)      uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok,

c)      uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok,

d)     zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krobia,

e)      zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tatary,

f)       zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piasecznia,

g)      wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kadzidło,,

h)      nabycia nieruchomości,

i)        szczegółowego konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

j)        skargi grupy radnych na działalność Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Mieczysława Mieszki w Kadzidle.

6.      Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

7.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

8.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej ZGKiM Spółka z o.o. w Kadzidle, Urzędu Gminy w Kadzidle i Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle.9.      Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy w Kadzidle za III kwartał 2010 roku.10.  Interpelacje i wnioski. 11.  Zakończenie obrad sesji.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 10.11.2010 07:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 476

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował