drukuj

2011-11-03 10:01:57

XIII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 10 listopada 2011 roku


XIII Sesja Rady Gminy w Kadzidle

10 listopada 2011 roku

(Czwartek)

Godz. 09.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2021,
b) zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok,
c) udzielenia pomocy finansowej,
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku,
e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku,
f) ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
g) zmiany uchwały Nr V/33/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przedłużenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz w sprawie dopłat do odprowadzanych ścieków,
h) upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło,
i) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok,
j) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok,
k) obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku. 
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy w Kadzidle za III kwartał 2011 roku.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej dokonanej w CKK i ZOSiP w Kadzidle.
10. Interpelacje i wnioski.
11. Zakończenie obrad sesji.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 03.11.2011 09:01
Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2011 09:08
Liczba wyświetleń: 681

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 XIII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 10 listopada 2011 roku 03.11.2011 09:07 Sylwester Marchewka
2 XIII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 10 listopada 2011 roku 03.11.2011 09:06 Sylwester Marchewka
3 XIII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 10 listopada 2011 roku 03.11.2011 09:05 Sylwester Marchewka
4 XIII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 10 listopada 2011 roku 03.11.2011 09:03 Sylwester Marchewka
5 XIII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 10 listopada 2011 roku 03.11.2011 09:01 Sylwester Marchewka