drukuj

2014-04-17 10:01:54

XLIII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 25 kwietnia 2014 roku


XLIII Sesja Rady Gminy w Kadzidle

25 kwietnia 2014 roku

(piątek)

Godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014 – 2024,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2014,
c) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło,
d) udzielenia pomocy finansowej,
e) zmieniająca uchwałę nr XL/273/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy za I kwartał 2014 roku.
9. Sprawozdanie z kontroli kompleksowej dokonanej przez Komisję Rewizyjną w CKK im. Księdza Mieczysława Mieszki w Kadzidle.
10. Interpelacje i wnioski.
11. Zakończenie obrad sesji.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 17.04.2014 09:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 500

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował