drukuj

2014-12-08 18:52:33

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 10 grudnia 2014 roku


Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

10 grudnia 2014 roku

(środa)

godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji.
4. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 rok.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015–2024,
b) uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2015,
c) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło,
d) ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów,
e) uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
6. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Teresa Parzych
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 08.12.2014 17:52
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 534

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował