drukuj

2018-06-26 09:14:50

Zadania publiczne własne


Zadania gminy

1. Wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, należą do zakresu działania Gminy, która posiadając osobowość prawną wykonuje je we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
2. W celu wykonywania zadań służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, tworzenia warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, współdziałać z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a także zawierać umowy z innymi podmiotami.
3. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Zadania własne gminy obejmują m.in. następujące sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewień;
13) cmentarzy gminnych;
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy;
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Źródło: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2018.994 z późn. zm.)

 

Informacje o artykule

Autor: Marta Ciak
Zredagował(a): Marta Ciak
Data powstania: 26.06.2018 08:14
Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2018 09:47
Liczba wyświetleń: 735

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zadania publiczne własne 26.06.2018 08:19 Marta Ciak
2 Zadania publiczne własne 26.06.2018 08:14 Marta Ciak