drukuj

2018-06-26 15:16:30

Sekretarz Gminy Kadzidło


Sekretarz Gminy Kadzidło
Urszula Rydel
07-420 Kadzidło
ul. Targowa 4
tel. (29) 761.80.16
e-mail: sekretarz@kadzidlo.pl

Kompetencje Sekretarza:
Sekretarz wykonuje zadania w zakresie sprawnego działania Urzędu, w szczególności w zakresie koordynacji działań oraz przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz inne zadania powierzone przez Wójta:
1) określa zadania pracowników;
2) sprawuje bezpośredni nadzór nad podległymi pracownikami;
3) wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Wójta;
4) nadzoruje sporządzanie projektów uchwał na podległych stanowiskach pracy;
5) nadzoruje sporządzanie okresowych informacji i sprawozdań;
6) dokonuje oceny podległych pracowników;
7) współpracuje z sołectwami;
8) nadzoruje stosowania przez pracowników pieczęci, w tym pieczęci urzędowych;
9) usprawnia organizację, metody i formy pracy;
10) koordynuje wszelkie opracowania dotyczące strategii rozwoju Gminy;
11) organizuje bibliotekę Urzędu i dba o stałe uzupełnianie zbiorów Urzędu w tym przede wszystkim aktów normatywnych;
12) przedstawia Wójtowi propozycje do powierzenia odpowiednich czynności pracownikom;
13)sprawuje nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
14) zapewnia stały nadzór budynku, dyżury w czasie trwania prac Rady, Komisji i innych organów po godzinach urzędowania;
15) zapewnia prawidłowość warunków pracy;
16) przeprowadza wybory ławników do sądów powszechnych.

Informacje o artykule

Autor: Marta Ciak
Zredagował(a): Marta Ciak
Data powstania: 26.06.2018 14:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 699

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował