Artykuł archiwalny

drukuj

2018-11-22 15:31:07

Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło


Szanowni Państwo,

 

transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło na żywo można oglądać klikając na poniższy link:

https://www.posiedzenia.pl/kadzidlo

 

Transmisje na żywo można również oglądać na naszym kanale w serwisie YouTube: 

https://www.youtube.com/embed/live_stream?autoplay=1&channel=UCKP-RPxFBYXywuxpMKwGRGg

 

Najbliższa sesja:

VIII Sesja Rady Gminy Kadzidło odbędzie się: 26 marca 2019 r. (wtorek), o godz. 9.00.

Porządek obrad.

1.Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z VI i VIII Sesji Rady Gminy Kadzidło.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019 - 2028,
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019,
c) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kadzidło,
d) ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kadzidło,
e) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
f) ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej,
g) zmiany Uchwały nr XXX/212/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XLII/302/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 roku,
h) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kadzidło,
i) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kadzidło,
j) ustalenia regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
k) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
l) powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kadzidło,
m) udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
n) określenia zasad udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Kadzidło w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło",
o) zniesienia dopłat do odprowadzanych ścieków.
6. Złożenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w 2018 roku.
7. Złożenie sprawozdania rocznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2018 rok.
8. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
9. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesje archiwalne:

VII Nazdwyczajna Sesja Rady Gminy Kadzidło - 18 lutego 2019 roku.

VI Sesja Rady Gminy Kadzidło - 5 lutego 2019 roku.

V Sesja Rady Gminy Kadzidło - 18 stycznia 2019 roku.

IV Sesja Rady Gminy Kadzidło - 29 grudnia 2018 roku.

III Sesja Rady Gminy Kadzidło - 20 grudnia 2018 roku.

II Sesja Rady Gminy Kadzidło - 6 grudnia 2018 roku.

I Sesja Rady Gminy Kadzidło - 23 listopada 2018 roku.

 

Protokoły z Sesji Rady Gminy

Informacje o artykule

Autor: Sylwester Marchewka
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 22.11.2018 14:31
Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2019 12:54
Liczba wyświetleń: 1097

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 19.03.2019 12:53 Sylwester Marchewka
2 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 11.03.2019 09:38 Sylwester Marchewka
3 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 11.03.2019 09:33 Sylwester Marchewka
4 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 18.02.2019 10:53 Sylwester Marchewka
5 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 18.02.2019 10:18 Sylwester Marchewka
6 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 12.02.2019 08:28 Sylwester Marchewka
7 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 05.02.2019 12:38 Sylwester Marchewka
8 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 05.02.2019 12:38 Sylwester Marchewka
9 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 28.01.2019 14:56 Sylwester Marchewka
10 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 24.01.2019 14:13 Sylwester Marchewka
11 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 29.12.2018 13:00 Sylwester Marchewka
12 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 17.12.2018 12:45 Sylwester Marchewka
13 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 13.12.2018 07:28 Sylwester Marchewka
14 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 06.12.2018 13:14 Sylwester Marchewka
15 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 29.11.2018 14:36 Sylwester Marchewka
16 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 28.11.2018 09:51 Sylwester Marchewka
17 Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło 22.11.2018 14:31 Sylwester Marchewka