Artykuł archiwalny

drukuj

2018-12-21 12:37:49

Gdzie załatwić sprawę


Gdzie załatwić sprawę:

POKÓJ NR 5 – Pani Barbara Pabich

- Prowadzenie spraw z zakresu dowodów osobistych i z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego.

 

POKÓJ NR 6 – Pani Krystyna Hymkowska

- Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

- Pomoc w sporządzaniu wniosków.

- Wydawanie decyzji inwestycji celu publicznego.

- Wydawanie decyzji środowiskowych.

- Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości.

- Udzielanie informacji o przeznaczeniu nieruchomości.

- Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.

- Nadawanie numerów porządkowych  nieruchomości.

- Nabywanie i zbywanie nieruchomości.

- Wydawanie postanowień w sprawie podziału nieruchomości.

- wydawanie decyzji w sprawie podziału nieruchomości.

- prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości.

- Prowadzenie sprawa związanych z komunalizacją nieruchomości.

- Prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem wspólnot gruntowych.

- Zakładanie ksiąg wieczystych.

- Wprowadzenie numerów początkowych do systemu EMUiA.

 

POKÓJ NR 7 – Pan Wiesław Nasiadka

- Realizacja inwestycji drogowych.

- Bieżące utrzymanie dróg.

- Realizacja inwestycji oświetlenia ulicznego.

- Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego.

 

POKÓJ NR 8  - Pan Krzysztof Giers

- Uzgadnianie zjazdów z działek na drogi gminne,

- Uzgadnianie budowy linii energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych oraz przyłączy elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

- Naliczanie opłat za prowadzenie robót w pasie dróg gminnych.

- Naliczanie opłat rocznych za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych.

- Przyjmowanie wniosków i przygotowywanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów w pasie dróg powiatowych, krajowych.

- Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wycięcia drzew i krzewów.

- Prowadzenie spraw lokalowych.

 

POKÓJ NR 8 – Pan Kazimierz Bielski

- Strawy związane z odbiorem odpadów komunalnych, odpadów zawierających azbest oraz realizacją inwestycji z zakresu: wodociągów i  kanalizacji sanitarnej.

- Prowadzenie spraw komunalnych.

- Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska.

- Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie.

- Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Pokój Nr 10 – Pani Iwona Nalewajk

- Prowadzenie spraw dotyczących spraw pracowniczych, kadrowych i pracowników Urzędu Gminy.

- Wypełnianie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o zorganizowanie stażu, prac interwencyjnych i robót publicznych.

 

POKÓJ NR 12 – Pani Maria Murawska

Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności:

- Zgłoszenie pobytu stałego i pobytu czasowego

- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

- Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

- Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

-  Występowanie o nadanie numeru PESEL przy zameldowaniu lub na podstawie odrębnych przepisów  (dot. w szczególności cudzoziemców zatrudnionych u pracodawcy mającego siedzibę na terenie naszej gminy)

- Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych

- Uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu i wymeldowaniu

- Uzyskanie poświadczenia o adresach i okresach zameldowania

- Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców

Prowadzenie sprawa w zakresie rejestru wyborców:

- Wpisywanie do rejestru wyborców

- Skreślenie z rejestru wyborców

- Udostępnienie danych z rejestru wyborców

 

POKÓJ NR 14 – Teresa Suchecka

- Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatku od środków transportu.

 

POKÓJ NR 15 – Pani Henryka Lemańska

- Obsługa Kasy - dokonywanie wpłat i wypłat.

 

POKÓJ NR 18 – Pani Teresa Parzych

- Sporządzanie oświadczeń wnioskodawców i zeznań świadków na okoliczność pracy w gospodarstwie rolnym.

- Wyjaśnianie spraw w zakresie ubezpieczeń społecznych rolników.

- Współpraca z radnymi.

- Współpraca z sołtysami i pomoc w wypełnianiu przez nich funkcji.

- Przyjmowanie oświadczeń majątkowych radnych.

- Pomoc przy wyborach.

- Obsługa posiedzeń Wójta.

 

POKÓJ NR 19 – Pani Marta Ciak

- Prowadzenie spraw w zakresie ewidencji działalności gospodarczej.

- Przyjmowanie wniosków i przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- Przyjmowanie wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego i współpraca z GKRPA.

- Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem krajowego,  drogowego przewozu osób.

- Przygotowywanie decyzji zezwalających lub zakazujących przeprowadzenie imprezy masowej.

- Przygotowywanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną.

- Przygotowywanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.

- Współpraca z klubami sportowymi i innymi podmiotami w zakresie kultury fizycznej i sportu.

- Współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność turystyczną.

- Współpraca z twórcami ludowymi.

- Prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych.

- Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

 

POKÓJ NR 20 – Pan Zdzisław Parzych

- Prowadzenie spraw dotyczących pokrywania należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.

- Ustalenie i wypłacanie żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

- Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej oraz żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

- Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego.

 

POKÓJ NR 23 – Pani Małgorzata Prusaczyk i Pani Beata Skrodzka

- Wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego.

- Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości.

- Przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

- Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatku: rolnego, leśnego, od nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

Informacje o artykule

Autor: Marta Ciak
Zredagował(a): Marta Ciak
Data powstania: 21.12.2018 11:37
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 621

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował