Artykuł archiwalny

drukuj

2012-03-30 22:44:20

INFORMACJE wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (T.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zmianami) Gmina Kadzidło udostępnia następujące informacje:

 1. Odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kadzidło w roku 2019 przez konsorcjum firm: RDF Sp. z o.o.
  Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka oraz MPK PURE HOME Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka.
 2. Od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odpady komunalne są odbierane przez następujące przedsiębiorstwa:
  • MPK PURE HOME Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka
  • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło
 3. Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kadzidło zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i instalacja do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, adres ul. Przemysłowa 45, Ławy, 07-411 Rzekuń
 4. Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – Gmina Kadzidło:
  • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2012 r. wyniósł 13,9 % (wymagany 10 %), w 2013 r. wyniósł 16,13 % (wymagany 14 %), w 2014 r. wyniósł 16,13 % (wymagany 16 %), w 2015 r. wyniósł 16,64 % (wymagany 16 %), w 2016 r. wyniósł 20,73 % (wymagany 18 %), w 2017 r. wyniósł 30,65 % (wymagany 20 %), w 2018 r. wyniósł 35,73 % (wymagany 30 %).
  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w latach 2012-2018 wyniósł 100 %.
  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 r. wyniósł 17,1 %, w 2013 r. wyniósł 2,6%, w latach 2014 - 2016 wyniósł 0,0 %, w 2017 r. wyniósł 0,18 %, w 2018 r. wyniósł 0,0 %.
 5. Na terenie Gminy Kadzidło znajduje się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle z siedzibą ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło. Punkt ten znajduje się w msc. Kadzidło, ul. Kurpiowska 52 i przyjmuje odpady w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 oraz w soboty w godzinach 9:00 – 12:00.
 6. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650):
  • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle z siedzibą Targowa 4, 07-420 Kadzidło w msc. Kadzidło prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w msc. Kadzidło, ul. Kurpiowska 52 - odpady przyjmowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 oraz w soboty w godzinach 9:00 – 12:00.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kazimierz Bielski
Data powstania: 30.03.2012 21:44
Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2019 22:40
Liczba wyświetleń: 883

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 INFORMACJE wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 09.05.2019 22:39 Kazimierz Bielski
2 INFORMACJE wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 09.05.2019 22:38 Kazimierz Bielski
3 INFORMACJE wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 09.05.2019 22:31 Kazimierz Bielski
4 WNIOSEK o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych/ochrony przed bezdomnymi zwierzętami/prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 30.03.2012 21:44 Kazimierz Bielski