drukuj

2018-06-26 13:16:28

Wójt Gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski


Wójt Gminy Kadzidło
Dariusz Łukaszewski
07-420 Kadzidło
ul. Targowa 4
tel. (29) 761.80.16
tel. (29) 761.80.78
e-mail: dariusz.lukaszewski1@wp.pl
 
Kompetencje Wójta:
1. Wójt jako kierownik Urzędu:
1) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu;
2) wykonuje za pracodawcę, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym zatrudnia i zwalnia pracowników Urzędu;
3) reguluje wewnętrzną strukturę i organizację pracy Urzędu w zakresie związanym z zapewnieniem prawidłowego wykonywania zadań i funkcjonowania Urzędu oraz w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów, w tym:
a) wydaje zarządzenie wewnętrzne, w tym zarządzenia ustalające regulaminy oraz instrukcje;
b) wydaje polecenia służbowe w sprawach wewnętrznego porządku i organizacji pracy;
4) kontroluje wykonanie wydanych zarządzeń i poleceń;
5) w celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej - ustala procedury kontroli zarządczej i nadzoruje ich przestrzeganie;
6) rozpatruje skargi na bezpośrednio podległych mu pracowników.
2. Wójt jako organ wykonawczy Gminy:
1) wykonuje zadania i kompetencje wynikające z ustawy oraz z przepisów szczególnych, w tym zapewnia wykonanie Gminy, wykonuje uchwały Rady, udziela odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych, zapewnia dostęp do informacji publicznej;
2) nadzoruje jednostki organizacyjne.
3. Wójt jak organ administracji publicznej wydaje decyzje administracyjne w należących do jego kompetencji indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
4. Wójt realizuje kompetencje wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w zakresie sporządzania testamentów i stwierdzania własnoręczności podpisów.
5. Wójt jako Szef Obrony Cywilnej Gminy realizuje zadania w zakresie obrony cywilnej określone przepisami.
6. Wójt jako organ właściwy w sprawach obronnych oraz zarządzania kryzysowego na terenie Gminy realizuje zadania w zakresie obronności oraz w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym powołuje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.
7. Wójt realizuje także inne niż ww. zadania i kompetencje, przypisane Wójtowi na podstawie przepisów szczególnych.
8. Wójtowi podlegają bezpośrednio:
1) Zastępca Wójta;
2) Sekretarz;
3) Skarbnik;
4) Samodzielne stanowisko ds. Kadr;
5) Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Wojskowych - Pełnomocnik ds. informacji niejawnych.

Informacje o artykule

Autor: Marta Ciak
Zredagował(a): Marta Ciak
Data powstania: 26.06.2018 12:16
Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2018 12:26
Liczba wyświetleń: 851

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wójt Gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski 26.06.2018 12:19 Marta Ciak
2 Wójt Gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski 26.06.2018 12:16 Marta Ciak