drukuj

2009-02-03 14:46:20

Sekretarz Gminy Kadzidło


Sekretarz Gminy Kadzidło
Urszula Rydel
07-420 Kadzidło
ul. Targowa 4
tel. (29) 761.80.16
e-mail:
sekretarz@kadzidlo.pl


Kompetencje Sekretarza:

Do zadań Sekretarza Gminy należy:

1. Sekretarz wykonuje zadania związane ze strategią rozwoju Gminy, prezentacją i współpracą Gminy na forum poza lokalnym oraz edukacją publiczną,
2. Koordynuje wszelkie opracowania dotyczące strategii rozwoju Gminy,
3. Negocjuje warunki porozumienia z administracja rządową i jednostkami samorządowymi w sprawach dotyczących prowadzenia zadań publicznych,
4. Współdziała z instytucjami zajmującymi się funduszami pomocowymi i upowszechnia wiedzę o możliwościach ich wykorzystania we wspólnocie samorządowej Gminy.
5. Sekretarz wykonuje funkcję kierownika administracyjnego Urzędu:
1) opracowuje zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk,
2) informuje Wójta o konieczności zmian personalnych,
3) nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych,
4) prezentuje nowo przyjętych pracowników,
5) dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia,
6) wdraża informatykę w Urzędzie,
7) dba o dobre stosunki międzyludzkie w Urzędzie,
8) nadzoruje właściwe wydawanie pieniędzy na materiały i sprzęt biurowy,
9) wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Wójta,
10)dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
11)przedstawia Wójtowi propozycje do powierzenia odpowiednich czynności pracownikom.
12)prowadzi praktyki zawodowe uczniów.
6.Pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem Urzędu.
7.Współpracuje z Radą, jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji.
8.Współpracuje z sołectwami.
9.Organizuje bibliotekę Urzędu i dba o stałe uzupełnianie zbiorów Urzędu w tym przede wszystkim aktów normatywnych.
10.Nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac Rady i Wójta.
11.Przeprowadza okresowe kontrole posiadanych zbiorów prawnych.
12.Współpracuje z sąsiednimi gminami.
13.Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
14.Wykonuje inne czynności powierzone na podstawie art. 33, ust. 4 ustawy samorządowej.
15.Kieruje podległymi stanowiskami pracy.
16.Opracowuje informacje o działalności gminnych jednostek organizacyjnych do lokalnej gazety oraz Biuletynu Informacji Publicznej.
17.Opracowuje projekt zmian Regulaminu organizacyjnego i regulaminy wewnętrzne.
18.Stwierdza własnoręczność podpisów i potwierdza dokumenty za zgodność z oryginałem.
19.Prowadzi archiwum zakładowe.
20.Zapewnia stały nadzór budynku, dyżury w czasie trwania prac Rady, Komisji i innych organów po godzinach urzędowania.
21.Zapewnia prawidłowość warunków pracy.
22.Wykonywanie innych poleceń i zadań wskazanych przez Wójta Gminy.

Informacje o artykule

Autor: Sylwester Marchewka
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 03.02.2009 14:46
Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2009 10:54
Liczba wyświetleń: 2538

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Sekretarz Gminy Kadzidło 03.02.2009 14:46 Sylwester Marchewka