drukuj

2018-06-26 15:48:55

Skarbnik Gminy Kadzidło


Skarbnik Gminy Kadzidło
Bożena Grzyb
07-420 Kadzidło
ul. Targowa 4
e-mail: finanse@kadzidlo.pl


Kompetencje Skarbnika:
1. Do obowiązków Skarbnika należy zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej Gminy oraz wykonywanie zadań określonych w odrębnych przepisach prawa, należących do głównego księgowego budżetu.
2. Zadaniami Skarbnika są w szczególności:
1) kontrasygnata oświadczeń woli składanych w imieniu Gminy, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
2) nadzorowanie i koordynowanie prac dotyczących planowania i ustalania projektu budżetu;
3) terminowe opracowywanie projektu budżetu Gminy;
4) czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu;
5) opracowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań budżetowych oraz rocznych sprawozdań z wykonania budżetu;
6) przygotowywanie zmian w budżecie;
7) przekazywanie środków finansowych jednostkom budżetowym;
8) kontrola długu publicznego Gminy i równowagi budżetowej,
9) udzielanie instruktażu i pomocy oraz prowadzenie niezbędnych uzgodnień z jednostkami organizacyjnymi przy opracowywaniu planów finansowych tych jednostek;
10) koordynacja planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy;
11) koordynacja preliminarzy finansowych sporządzanych przez poszczególne stanowiska w Urzędzie;
12) prowadzenie kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy;
13) prowadzenie księgowości budżetu Gminy;
14) koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników bezpośrednio mu podległych.

 

 

Informacje o artykule

Autor: Marta Ciak
Zredagował(a): Marta Ciak
Data powstania: 26.06.2018 14:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1055

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował