drukuj

2009-02-03 14:50:31

Skarbnik Gminy Kadzidło


Skarbnik Gminy Kadzidło
Bożena Grzyb
07-420 Kadzidło
ul. Targowa 4
e-mail: finanse@kadzidlo.pl


Do obowiązków Skarbnika należy w szczególności:

1. Skarbnik zapewnia prawidłową gospodarkę finansową Gminy oraz wykonuje zadania określone w odrębnych przepisach prawa, należące do głównego księgowego budżetu.
2. Zadaniami Skarbnika są w szczególności:
1) kontrasygnata oświadczeń woli składanych w imieniu Gminy, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
2) nadzorowanie i koordynowanie prac dotyczących planowania i ustalania projektu budżetu,
3) terminowe opracowywanie projektu budżetu Gminy,
4) opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu,
5) czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu,
6) opracowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań budżetowych oraz rocznych sprawozdań z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej,
7) przygotowywanie projektów zmian w budżecie,
8) przekazywanie środków finansowych jednostkom budżetowym,
9) kontrola długu publicznego Gminy i równowagi budżetowej,
10) udzielanie instruktażu i pomocy oraz prowadzenie niezbędnych uzgodnień z jednostkami organizacyjnymi przy opracowywaniu planów finansowych tych jednostek,
11) koordynacja planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy,
12) koordynacja preliminarzy finansowych sporządzanych przez poszczególne stanowiska w Urzędzie,
13) prowadzenie kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy,
14) inne zadania wynikające z przepisów odrębnych,
15) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta.
3. Prowadzenie księgowości budżetu Gminy.
4. Ewidencja środków trwałych, wyposażenia w używaniu ? prowadzenie księgi inwentarzowej ilościowej i ilościowo-wartościowej oraz wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji ? rozliczenie i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych. Wycena i umorzenie środków trwałych ? sporządzanie sprawozdań. Bieżące i prawidłowe prowadzenie urządzeń księgowych w tym zakresie w sposób zapewniający ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki i prawidłowego rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie ? prowadzenie ewidencji imiennej.

Informacje o artykule

Autor: Sylwester Marchewka
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 03.02.2009 14:50
Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2009 10:54
Liczba wyświetleń: 2271

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Skarbnik Gminy Kadzidło 03.02.2009 14:50 Sylwester Marchewka