1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
Data Redaktor Zmiana
11.09.2012 08:08:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/144/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 6 września 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
11.09.2012 08:03:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/143/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 6 września 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło.
11.09.2012 08:00:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/143/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 6 września 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło.
11.09.2012 07:52:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/142/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 6 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
11.09.2012 07:51:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/142/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 6 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
11.09.2012 07:45:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/141/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/106/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Dylewo.
11.09.2012 07:43:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/141/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/106/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Dylewo.
11.09.2012 07:19:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/140/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
11.09.2012 07:13:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/140/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
10.09.2012 14:33:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 6 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
10.09.2012 14:30:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 6 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
10.09.2012 14:29:56 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Uchwała Nr XXII/139/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 6 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023. z kategorii XXIII Sesja RG - 06.09.2012
10.09.2012 14:29:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
06.09.2012 13:14:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 września 2012 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy w Kadzidle w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
06.09.2012 13:07:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 września 2012 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy w Kadzidle w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
06.09.2012 13:04:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 września 2012 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy w Kadzidle w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
03.09.2012 14:12:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 125/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.08.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
03.09.2012 14:08:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 125/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.08.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
03.09.2012 12:47:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 3 września 2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2012). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kruszywa, na terenie działek oznaczonych numerami: 474/1, 480, 481, 482 położonych w obrębie wsi Gleba."
03.09.2012 12:46:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 3 września 2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2012). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kruszywa, na terenie działek oznaczonych numerami: 474/1, 480, 481, 482 położonych w obrębie wsi Gleba."
31.08.2012 13:23:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30 sierpnia 2012 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych".
31.08.2012 13:22:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30 sierpnia 2012 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych".
30.08.2012 13:01:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.17.2012). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV, w celu zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działki ozn. 185/1 w miejscowości Wach, gm. Kadzidło. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach oznaczonych nr geod.: 179, 180, 207.
30.08.2012 13:00:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.17.2012). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV, w celu zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działki ozn. 185/1 w miejscowości Wach, gm. Kadzidło. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach oznaczonych nr geod.: 179, 180, 207.
30.08.2012 13:00:09 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.17.2012). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej lini
30.08.2012 12:59:55 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
30.08.2012 12:56:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
30.08.2012 12:54:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
30.08.2012 11:34:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30 sierpnia 2012 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa placu zabaw w ramach programu RADOSNA SZKOŁA przy Zespole Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku".
30.08.2012 11:33:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30 sierpnia 2012 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa placu zabaw w ramach programu RADOSNA SZKOŁA przy Zespole Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku".
29.08.2012 08:31:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/138/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014.
29.08.2012 08:20:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/138/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014.
29.08.2012 08:15:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/137/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu".
29.08.2012 08:15:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/137/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu".
29.08.2012 08:11:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/136/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską".
29.08.2012 08:10:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/136/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską".
29.08.2012 08:04:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/135/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską".
29.08.2012 08:02:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/135/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską".
29.08.2012 07:55:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/134/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną".
29.08.2012 07:54:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/134/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną".
29.08.2012 07:15:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/133/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
29.08.2012 07:11:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/133/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
28.08.2012 14:25:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/132/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
28.08.2012 14:18:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/132/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
28.08.2012 14:09:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 123/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.08.2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 r.
28.08.2012 14:04:35 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 123/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.08.2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 r.
28.08.2012 13:58:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 124/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.08.2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2012 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
28.08.2012 13:35:51 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 124/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.08.2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2012 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
28.08.2012 13:34:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 124/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.08.2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2012 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
28.08.2012 13:11:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 124/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.08.2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2012 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.