1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
21.06.2013 14:02:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bednarczyk Ewa Grażyna
21.06.2013 13:56:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Symołon Alicja
21.06.2013 13:53:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Symołon Alicja
21.06.2013 13:47:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Suchecki Tomasz
21.06.2013 13:44:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Suchecki Tomasz
21.06.2013 13:40:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie - rok 2013
21.06.2013 13:33:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Oświadczenie - rok 2013
21.06.2013 13:10:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.06.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.7.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii napowietrznej SN-15 kV i n.n. 0,4 kV oraz przyłączy kablowych, na terenie działek o nr ew.: 111/11, 111/1, 111/2, 111/10, w obrębie wsi Todzia.
21.06.2013 13:10:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.06.2013 r. (Znak sprawy: GG.6733.7.2013). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii napowietrznej SN-15 kV i n.n. 0,4 kV oraz przyłączy kablowych, na terenie działek o nr ew.: 111/11, 111/1, 111/2, 111/10, w obrębie wsi Todzia.
21.06.2013 07:57:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/225/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za rok 2012.
21.06.2013 07:52:04 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała Nr XXXIII/224/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za rok 2012.
21.06.2013 07:51:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/225/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za rok 2012.
21.06.2013 07:43:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/224/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za rok 2012.
21.06.2013 07:37:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/224/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za rok 2012.
21.06.2013 07:32:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/223/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
21.06.2013 07:29:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/223/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
21.06.2013 07:18:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/222/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
21.06.2013 07:17:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/222/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
20.06.2013 23:08:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/221/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
20.06.2013 23:07:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/221/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
20.06.2013 22:25:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 czerwca 2013 r. Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2013.
20.06.2013 22:19:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 czerwca 2013 r. Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2013.
20.06.2013 14:53:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/220/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok.
20.06.2013 14:51:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/220/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok.
20.06.2013 14:39:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/219/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 3 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
20.06.2013 14:28:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/219/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 3 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013-2024.
20.06.2013 13:20:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi złożonej przez Pana Jana Sobiecha na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
20.06.2013 13:17:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi złożonej przez Pana Jana Sobiecha na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
20.06.2013 13:09:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/217/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło w części dotyczącej obrębów ewidencyjnych Chudek i Gleba.
20.06.2013 13:07:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/217/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło w części dotyczącej obrębów ewidencyjnych Chudek i Gleba.
20.06.2013 13:03:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/216/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło w części dotyczącej obrębów ewidencyjnych Chudek, Gleba i Kierzek.
20.06.2013 13:01:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/216/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło w części dotyczącej obrębów ewidencyjnych Chudek, Gleba i Kierzek.
20.06.2013 11:33:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/214/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło.
20.06.2013 11:17:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/215/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.
20.06.2013 11:17:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/215/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.
20.06.2013 11:15:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/214/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło.
20.06.2013 11:11:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/213/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce.
20.06.2013 11:10:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/213/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce.
20.06.2013 11:07:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/212/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Czarni.
20.06.2013 11:06:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/212/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Czarni.
20.06.2013 11:03:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/211/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Siarczej Łące.
20.06.2013 11:02:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/211/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Siarczej Łące.
20.06.2013 10:58:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Glebie.
20.06.2013 10:57:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Glebie.
20.06.2013 10:55:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/209/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Chudku Filia w Kierzku.
20.06.2013 10:54:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/209/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Chudku Filia w Kierzku.
20.06.2013 10:49:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/208/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Kadzidło.
20.06.2013 10:47:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/208/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Kadzidło.
20.06.2013 10:43:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXI/207/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zajęcia stanowiska do opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie likwidacji przez Radę Gminy Kadzidło Szkoły Podstawowej w Jazgarce z dniem 31 sierpnia 2013 r.
20.06.2013 10:40:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/207/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zajęcia stanowiska do opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie likwidacji przez Radę Gminy Kadzidło Szkoły Podstawowej w Jazgarce z dniem 31 sierpnia 2013 r.