1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
Data Redaktor Zmiana
12.04.2011 10:18:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/35/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.
12.04.2011 10:16:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/34/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skarg złożonych przez Pana Jana Sobiech na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
12.04.2011 10:12:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/33/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie przedłużenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków.
12.04.2011 10:09:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/32/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie: zmiany uchwaly XLII/237/10 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.
12.04.2011 10:06:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/31/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.
12.04.2011 10:04:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/30/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
12.04.2011 10:03:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/29/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Kadzidło.
12.04.2011 10:02:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/28/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie wydzierżawienia części działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy Kadzidło.
12.04.2011 10:00:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/27/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
12.04.2011 09:58:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/26/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
12.04.2011 09:57:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/25/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
12.04.2011 09:56:38 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr V/22/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zamiany działek gruntów.
12.04.2011 09:56:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/24/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zamiany działek gruntów.
12.04.2011 09:55:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/23/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
12.04.2011 09:53:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/22/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zamiany działek gruntów.
12.04.2011 09:52:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/21/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
12.04.2011 09:51:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/20/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
12.04.2011 09:50:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/19/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
12.04.2011 09:47:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/18/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
12.04.2011 09:46:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/17/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
12.04.2011 09:45:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/16/2011 z dnia 28.03.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2021.
12.04.2011 09:43:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr V/15/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIX/267/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
11.04.2011 22:39:27 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 7. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy zamówienia na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w ramach zadania pn. „Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”
11.04.2011 22:38:51 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 7. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy zamówienia na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w ramach zadania pn. „Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”
11.04.2011 22:34:53 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”
11.04.2011 22:32:57 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 6. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”
06.04.2011 10:08:07 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 kwietnia 2011 r. Dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury w 2011 r.
06.04.2011 09:41:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 kwietnia 2011 r. Dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury w 2011 r.
06.04.2011 09:30:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 kwietnia 2011 r. Dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury w 2011 r.
05.04.2011 11:59:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 kwietnia 2011 roku. Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2528W Wach-Piasecznia-Gleba.
05.04.2011 11:57:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 kwietnia 2011 roku. Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2528W Wach-Piasecznia-Gleba.
04.04.2011 11:28:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 kwietnia 2011 r. Dotyczy wywieszenia w siedzibie Urzędu Gminy w Kadzidle przy ulicy Targowej 4 dwóch wykazów nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kadzidło, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
04.04.2011 11:27:00 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 kwietnia 2011 r. Dotyczy wywieszenia w siedzibie Urzędu Gminy w Kadzidle przy ulicy Targowej 4 dwóch wykazów nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kadzidło, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
04.04.2011 11:26:57 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 kwietnia 2011 r. Dotyczy wywieszenia w siedzibie Urzędu Gminy w Kadzidle przy ulicy Targowej 4 dwóch wykazów nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kadzidło, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
04.04.2011 11:26:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 kwietnia 2011 r. Dotyczy wywieszenia w siedzibie Urzędu Gminy w Kadzidle przy ulicy Targowej 4 dwóch wykazów nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kadzidło, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
04.04.2011 11:26:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 kwietnia 2011 r. Dotyczy wywieszenia w siedzibie Urzędu Gminy w Kadzidle przy ulicy Targowej 4 dwóch wykazów nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kadzidło, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
04.04.2011 11:23:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 kwietnia 2011 r. Dotyczy wywieszenia w siedzibie Urzędu Gminy w Kadzidle przy ulicy Targowej 4 dwóch wykazów nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kadzidło, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
04.04.2011 11:19:57 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 kwietnia 2011 roku. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70mm2 (856 mb.), na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 468, 626, 619, 545, 561, 562, 563, 635, 553/2, 554, 556/4, 556/2, 556/3, 556/1 w obrębie wsi Chudek, gmina Kadzidło".
04.04.2011 11:19:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 kwietnia 2011 roku. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70mm2 (856 mb.), na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 468, 626, 619, 545, 561, 562, 563, 635, 553/2, 554, 556/4, 556/2, 556/3, 556/1 w obrębie wsi Chudek, gmina Kadzidło".
04.04.2011 11:18:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 kwietnia 2011 roku. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70mm2 (856 mb.), na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 468, 626, 619, 545, 561, 562, 563, 635, 553/2, 554, 556/4, 556/2, 556/3, 556/1 w obrębie wsi Chudek, gmina Kadzidło".
25.03.2011 10:00:23 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 18/2011 z dnia 21.03.2011 r. uchylające uchwałę Nr 15/96 Zarządu Gminy Kadzidło z dnia 14 października 1996 roku w sprawie zatwierdzenia statutu wspólnoty grutnowej wsi Jazgarka.
25.03.2011 09:59:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 17/11 z dnia 07.03.2011 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
25.03.2011 09:58:09 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 17/11 z dnia 07.03.2011 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
25.03.2011 09:34:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 19/2011 z dnia 21.03.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
25.03.2011 09:32:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 19/2011 z dnia 21.03.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
25.03.2011 09:32:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 18/2011 z dnia 21.03.2011 r. uchylające uchwałę Nr 15/96 Zarządu Gminy Kadzidło z dnia 14 października 1996 roku w sprawie zatwierdzenia statutu wspólnoty grutnowej wsi Jazgarka.
25.03.2011 09:31:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 17/11 z dnia 07.03.2011 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
24.03.2011 22:59:30 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dotyczy zamówienia częściowego Nr 1 w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle"
24.03.2011 22:58:44 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dotyczy zamówienia częściowego Nr 1 w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle"
24.03.2011 07:55:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 marca 2011 roku o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego. Dotyczy budowy drogi gminnej w miejscowości Wach, gmina Kadzidło na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 825/2, 826, 827/2, 829.