1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
Data Redaktor Zmiana
11.02.2009 15:35:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXVII/144/08 z dnia 20.11.2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kadzidło
11.02.2009 15:31:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Ogłoszenie oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, 17-miejscowego (w tym możliwość przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich)
11.02.2009 15:30:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Ogłoszenie oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, 17-miejscowego (w tym możliwość przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich)
11.02.2009 15:29:39 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 2. Ogłoszenie oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, 17-miejscowego (w tym możliwość przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich)
11.02.2009 15:27:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 2. Ogłoszenie oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, 17-miejscowego (w tym możliwość przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich)
11.02.2009 15:20:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXVII/143/08 z dnia 20.11.2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
11.02.2009 15:18:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXVII/142/08 z dnia 20.11.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
11.02.2009 14:49:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXVI/141/08 z dnia 15.10.2008 r. w sprawie wydzierżawienia części działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy Kadzidło
11.02.2009 14:45:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXVI/140/08 z dnia 15.10.2008 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
11.02.2009 14:43:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXVI/139/08 z dnia 15.10.2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Kadzidle do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
11.02.2009 14:41:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXVI/138/08 z dnia 15.10.2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
11.02.2009 14:37:26 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXVI/136/08 z dnia 15.10.2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
11.02.2009 14:37:03 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXVI/135/08 z dnia 15.10.2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/77/07 dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty targowej
11.02.2009 14:36:41 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXVI/134/08 z dnia 15.10.2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
11.02.2009 14:36:21 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXVI/133/08 z dnia 15.10.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 roku
11.02.2009 14:35:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXVI/137/08 z dnia 15.10.2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
11.02.2009 14:33:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXVI/136/08 z dnia 15.10.2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
11.02.2009 14:32:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXVI/135/08 z dnia 15.10.2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/77/07 dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty targowej
11.02.2009 14:31:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXVI/134/08 z dnia 15.10.2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
11.02.2009 14:30:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXVI/133/08 z dnia 15.10.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 roku
11.02.2009 14:29:51 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXV/132/08 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 roku
11.02.2009 14:28:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXV/132/08 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 roku
11.02.2009 14:25:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXV/131/08 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kadzidło
11.02.2009 14:24:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXV/130/08 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości
11.02.2009 14:23:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXV/128/08 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
11.02.2009 14:23:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXV/129/08 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości
11.02.2009 14:11:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXV/128/08 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
11.02.2009 14:10:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXV/127/08 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie wyborów uzupełniajacych ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce
11.02.2009 14:06:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIV/126/08 z dnia 23.07.2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/113/08 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
11.02.2009 14:04:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIV/125/08 z dnia 23.07.2008 r. w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej kl. 0-III w Piaseczni
11.02.2009 14:03:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIV/124/08 z dnia 23.07.2008 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądu rejonowego
11.02.2009 14:02:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIV/123/08 z dnia 23.07.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle za rok 2007
11.02.2009 13:57:37 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXI/110/08 z dnia 27.04.2008 r. w sprawie przystąpienia do konkursu o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej w miejscowości Kadzidło" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
11.02.2009 13:56:48 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XX/109/08 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie załatwienia skargi Pana Tadeusza Dymerskiego z dnai 22 lutego 2008 r. na działalność Wójta Gminy Kadzidło
11.02.2009 13:56:22 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XX/108/08 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kadzidło do Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich
11.02.2009 13:55:36 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XX/107/08 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie organizowania dla dzieci w wieku 3-5 lat innych form wychowania przedszkolnego
11.02.2009 13:55:09 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XX/106/08 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
11.02.2009 13:54:44 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XX/105/08 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
11.02.2009 13:54:18 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XX/104/08 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzonych ścieków
11.02.2009 13:53:53 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XX/103/08 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie nabycia nieruchomosci
11.02.2009 13:53:30 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XX/102/08 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.
11.02.2009 13:53:04 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XX/101/08 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu na 2007 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło
11.02.2009 13:52:16 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIX/100/08 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi złożonej przez Pana Tadeusz Dymerskiego na działalność Wójta Gminy Kadzidło
11.02.2009 13:51:46 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIX/99/08 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
11.02.2009 13:51:19 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIX/98/08 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie nabycia działek gruntów
11.02.2009 13:49:55 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIX/97/08 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
11.02.2009 13:49:01 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIX/96/08 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie przystąpienia do pilotażowego programu "Uczeń na Wsi - pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujace gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" w 2008 r.
11.02.2009 13:48:30 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIX/95/08 z dnia 31.03.2008 r. zmieniająca uchwałę nr IX/46/07 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 13 lipca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu zmienionej uchwałą numer XVI/80/07 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2007 r.
11.02.2009 13:48:00 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIX/94/08 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
11.02.2009 13:47:35 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XVIII/93/08 z dnia 29.02.2008 r. w sprawie realizacji zadania w ramach "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami" w 2008 r.