1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
27.04.2009 15:01:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XX/105/08 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
27.04.2009 15:00:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XX/104/08 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzonych ścieków
27.04.2009 14:59:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XX/103/08 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie nabycia nieruchomosci
27.04.2009 14:58:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XX/101/08 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu na 2007 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło
27.04.2009 14:56:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIX/100/08 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi złożonej przez Pana Tadeusz Dymerskiego na działalność Wójta Gminy Kadzidło
27.04.2009 14:55:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIX/99/08 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
27.04.2009 14:54:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIX/98/08 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie nabycia działek gruntów
27.04.2009 14:53:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIX/97/08 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
27.04.2009 14:51:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIX/95/08 z dnia 31.03.2008 r. zmieniająca uchwałę nr IX/46/07 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 13 lipca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu zmienionej uchwałą numer XVI/80/07 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2007 r.
27.04.2009 14:46:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XVIII/91/08 z dnia 29.02.2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określajacego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i godziny doraźnych zastępstw
27.04.2009 14:35:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XVII/87/08 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat planowanego zadania pn. "Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Golance"
27.04.2009 14:34:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XVII/86/08 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kadzidło
27.04.2009 14:29:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XVII/85/08 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości
27.04.2009 14:29:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XVII/83/08 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania
27.04.2009 14:26:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XVII/82/08 z dnia 31.01.2008 r. Zmieniająca Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle
27.04.2009 14:23:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XVI/80/07 z dnia 21.12.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/46/07 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
27.04.2009 14:23:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XVI/79/07 z dnia 21.12.2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym
27.04.2009 14:19:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XV/77/07 z dnia 11.12.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
27.04.2009 14:18:41 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr XV/77/07 z dnia 11.12.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
27.04.2009 14:17:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIV/76/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.
27.04.2009 14:14:59 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr XIV/76/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.
27.04.2009 14:14:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIV/75/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.
27.04.2009 14:12:11 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr XIV/75/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.
27.04.2009 14:11:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIV/72/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
27.04.2009 14:07:25 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr XIV/72/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
27.04.2009 14:06:29 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr XIV/74/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Jazgarka
27.04.2009 14:06:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIV/74/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Jazgarka
27.04.2009 14:05:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIV/73/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym działek gruntu oznaczonych numerem ewidencyjnym 1520 i 349 położonych w Dylewie
27.04.2009 14:04:04 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr XIV/72/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
27.04.2009 14:03:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIV/72/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
27.04.2009 14:00:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIV/71/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
27.04.2009 13:59:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIV/70/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i podatku leśnego
27.04.2009 13:38:51 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr XIV/70/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i podatku leśnego
27.04.2009 13:38:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIV/69/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
27.04.2009 13:37:05 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr XIV/69/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
27.04.2009 13:36:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIV/68/07 z dnia 23.11.2007 r. zmieniająca uchwałę nr IX/48/07 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
27.04.2009 13:35:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIV/67/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na prefinansowanie
27.04.2009 13:33:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIV/66/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie poręczenia kredytu
27.04.2009 13:31:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XII/64/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie poparcia zamiaru powołania uczelni typu państwowego na terenie miasta Ostrołęki
27.04.2009 13:30:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XII/61/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Ostrołęce
27.04.2009 13:29:48 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr XII/61/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Ostrołęce
27.04.2009 13:29:40 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr XII/61/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Ostrołęce
27.04.2009 13:28:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XI/59/07 z dnia 17.08.2007 r. zmieniająca składy osobowe stałych komisji Rady Gminy Kadzidło
27.04.2009 13:27:30 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr XI/59/07 z dnia 17.08.2007 r. zmieniająca składy osobowe stałych komisji Rady Gminy Kadzidło
27.04.2009 13:27:23 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr XI/59/07 z dnia 17.08.2007 r. zmieniająca składy osobowe stałych komisji Rady Gminy Kadzidło
27.04.2009 13:26:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr X/57/07 z dnia 24.07.2007 r. w sprawie dobrowolnego wystąpienia ze stowarzyszenia regionalnego o nazwie Kurpiowska Organizacja Turystyczna
27.04.2009 13:26:07 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr X/57/07 z dnia 24.07.2007 r. w sprawie dobrowolnego wystąpienia ze stowarzyszenia regionalnego o nazwie Kurpiowska Organizacja Turystyczna
27.04.2009 13:25:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr X/56/07 z dnia 24.07.2007 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
27.04.2009 13:25:22 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr X/56/07 z dnia 24.07.2007 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
27.04.2009 13:24:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr X/55/07 z dnia 24.07.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/271/06 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych