1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
07.04.2009 12:21:30 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXV/129/08 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości
07.04.2009 12:21:14 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXV/130/08 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości
07.04.2009 12:20:52 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXV/131/08 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kadzidło
07.04.2009 12:20:43 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXV/132/08 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 roku
07.04.2009 12:18:19 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXVI/133/08 z dnia 15.10.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 roku
07.04.2009 12:18:11 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXVI/134/08 z dnia 15.10.2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
07.04.2009 12:18:01 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXVI/135/08 z dnia 15.10.2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/77/07 dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty targowej
07.04.2009 12:17:53 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXVI/136/08 z dnia 15.10.2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
07.04.2009 12:17:45 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXVI/137/08 z dnia 15.10.2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
07.04.2009 12:17:38 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXVI/138/08 z dnia 15.10.2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
07.04.2009 12:17:31 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXVI/139/08 z dnia 15.10.2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Kadzidle do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
07.04.2009 12:17:22 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXVI/140/08 z dnia 15.10.2008 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
07.04.2009 12:17:12 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXVI/141/08 z dnia 15.10.2008 r. w sprawie wydzierżawienia części działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy Kadzidło
07.04.2009 12:16:46 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXVII/142/08 z dnia 20.11.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
07.04.2009 12:16:38 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXVII/143/08 z dnia 20.11.2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
07.04.2009 12:16:30 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXVII/144/08 z dnia 20.11.2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kadzidło
07.04.2009 12:16:17 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXVII/145/08 z dnia 20.11.2008 r. Zmieniająca uchwałę nr V/25/03 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 24.01.2003 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5 % alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zmieniona uchwałą nr XI/69/03 z dnia 10.10.2003 r. uchwałą nr XXXVII/252/05 z dnia 14.11.2005 r. i uchwałą nr XLI/277/06 z dnia 29.03.2006 r. i uchwałą nr XLIV/303/06 z dnia 20 czerwca 2006 r.
07.04.2009 12:15:17 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXVII/146/08 z dnia 20.11.2008 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planowanego zadania pn. "Nowoczesna baza kulturalna szansą na rozwój turystyki na Kurpiowszczyźnie"
07.04.2009 12:15:10 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXVII/147/08 z dnia 20.11.2008 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie Gminy Kadzidło" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu VII stanowiącego realizację zadania 7.1 Poddziałanie 7.1.1 oraz budżetu Gminy Kadzidło
07.04.2009 12:13:16 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXVIII/148/08 z dnia 22.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok
07.04.2009 12:13:08 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXVIII/149/08 z dnia 22.12.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
07.04.2009 12:13:01 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXVIII/150/08 z dnia 22.12.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i sołtysów
07.04.2009 12:12:53 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXVIII/151/08 z dnia 22.12.2008 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi
07.04.2009 12:12:45 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXVIII/152/08 z dnia 22.12.2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZOSiP, Publicznym Gimnazjum, Zespołach Szkół, Szkołach Podstawowych i Zespołach Placówek Oświatowych oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Kadzidle
07.04.2009 12:12:36 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXVIII/153/08 z dnia 22.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013
07.04.2009 12:12:29 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XXVIII/154/08 z dnia 22.12.2008 r. Zmieniająca uchwałę nr XIX/97/08 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
07.04.2009 12:11:59 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XVI/78/07 z dnia 21.12.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
07.04.2009 12:11:53 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XVI/79/07 z dnia 21.12.2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym
07.04.2009 12:11:46 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XVI/80/07 z dnia 21.12.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/46/07 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
07.04.2009 12:11:21 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XV/77/07 z dnia 11.12.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
07.04.2009 12:10:53 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIV/65/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.
07.04.2009 12:10:45 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIV/66/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie poręczenia kredytu
07.04.2009 12:10:30 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIV/67/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na prefinansowanie
07.04.2009 12:10:21 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIV/68/07 z dnia 23.11.2007 r. zmieniająca uchwałę nr IX/48/07 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
07.04.2009 12:10:14 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIV/69/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
07.04.2009 12:10:07 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIV/70/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i podatku leśnego
07.04.2009 12:10:00 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIV/71/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
07.04.2009 12:09:52 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIV/72/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
07.04.2009 12:09:45 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIV/73/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym działek gruntu oznaczonych numerem ewidencyjnym 1520 i 349 położonych w Dylewie
07.04.2009 12:09:36 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIV/74/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Jazgarka
07.04.2009 12:09:28 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIV/75/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.
07.04.2009 12:09:21 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIV/76/07 z dnia 23.11.2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.
07.04.2009 12:08:57 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XII/60/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.
07.04.2009 12:08:50 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XII/61/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Ostrołęce
07.04.2009 12:08:43 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XII/62/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
07.04.2009 12:08:36 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XII/63/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
07.04.2009 12:08:29 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XII/64/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie poparcia zamiaru powołania uczelni typu państwowego na terenie miasta Ostrołęki
07.04.2009 12:08:03 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XI/58/07 z dnia 17.08.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.
07.04.2009 12:07:55 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XI/59/07 z dnia 17.08.2007 r. zmieniająca składy osobowe stałych komisji Rady Gminy Kadzidło
07.04.2009 12:07:29 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr X/54/07 z dnia 24.07.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok