1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
20.02.2019 13:49:55 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Łukaszewski Dariusz - oświadczenie złożone na początku kadencji 2018-2023.
20.02.2019 13:46:29 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Łukaszewski Dariusz - oświadczenie złożone na początku kadencji 2018-2023.
20.02.2019 10:17:09 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 19 lutego 2019 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.09.2018) o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: "Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2528W Wach - Piasecznia - Gleba od km 0+000,00 do km 3+550,00". 
20.02.2019 10:16:49 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 19 lutego 2019 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.09.2018) o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: "Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2528W Wach - Piasecznia - Gleba od km 0+000,00 do km 3+550,00". 
20.02.2019 09:58:19 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 21/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 11.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
20.02.2019 09:57:10 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 21/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 11.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
20.02.2019 09:53:42 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 19/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 06.02.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
20.02.2019 09:53:27 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE NR 19/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 06.02.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
18.02.2019 10:53:38 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
18.02.2019 10:18:06 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
15.02.2019 13:18:47 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony nr IK.271.1.2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Kadzidło kol. Podgatka - Etap I"
15.02.2019 07:59:08 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Sołectwa
15.02.2019 07:26:15 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Sołectwa
15.02.2019 07:24:36 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Sołectwa
14.02.2019 07:40:26 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Sołectwa
13.02.2019 08:09:03 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 lutego 2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2019) dot. zawiadomienia, że na wniosek Dariusza Białobrzeskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp.zo.o z Tarnowa, prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE RC", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 27 i 141 położonych w obręb ewid. Golanka gm. Kadzidło. 
13.02.2019 08:08:43 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 lutego 2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2019) dot. zawiadomienia, że na wniosek Dariusza Białobrzeskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp.zo.o z Tarnowa, prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE RC", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 27 i 141 położonych w obręb ewid. Golanka gm. Kadzidło. 
12.02.2019 10:34:40 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Sołectwa
12.02.2019 08:28:19 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
11.02.2019 22:28:51 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Sołectwa
11.02.2019 11:06:52 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Sołectwa
10.02.2019 21:50:09 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Sołectwa
08.02.2019 08:29:18 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.85.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie  wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kadzidło przyjętej w Uchwale Nr IV/27/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019 - 2028.
08.02.2019 08:28:50 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.85.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie  wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kadzidło przyjętej w Uchwale Nr IV/27/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019 - 2028.
08.02.2019 07:30:21 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 lutego 2019 r. (Znak sprawy: SP.524.2.2019). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018. 450 z późn. zm.) w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2019.
08.02.2019 07:29:34 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 lutego 2019 r. (Znak sprawy: SP.524.2.2019). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018. 450 z późn. zm.) w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2019.
07.02.2019 10:59:53 Marta Ciak Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 20/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 07.02.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kadzidło.
07.02.2019 10:58:56 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 20/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 07.02.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kadzidło.
07.02.2019 10:57:22 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 20/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 07.02.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kadzidło.
06.02.2019 12:24:12 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 19/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 06.02.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
06.02.2019 12:23:52 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 19/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 06.02.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
05.02.2019 12:38:43 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
05.02.2019 12:38:26 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
04.02.2019 14:48:31 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 18/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 04.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2019.
04.02.2019 14:47:31 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 18/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 04.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2019.
04.02.2019 14:45:55 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
04.02.2019 14:45:35 Marta Ciak Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 16/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.01.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 317/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
04.02.2019 14:45:04 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
04.02.2019 14:43:57 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 16/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.01.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 317/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
04.02.2019 14:43:35 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 16/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.01.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 317/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
04.02.2019 14:40:58 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 15/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.01.2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kadzidło.
04.02.2019 14:40:24 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 15/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.01.2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kadzidło.
04.02.2019 14:39:04 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla realizowanego projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".
04.02.2019 14:38:38 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla realizowanego projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".
04.02.2019 14:35:55 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
04.02.2019 14:35:30 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
04.02.2019 12:17:28 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 lutego 2019 r. (Znak sprawy: SP.524.2.2019). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w 2019 roku.
04.02.2019 12:07:26 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 lutego 2019 r. (Znak sprawy: SP.524.2.2019). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w 2019 roku.
04.02.2019 12:06:35 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 lutego 2019 r. (Znak sprawy: SP.524.2.2019). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w 2019 roku.
04.02.2019 12:06:14 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 lutego 2019 r. (Znak sprawy: SP.524.2.2019). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w 2019 roku.