Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LIX/487/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 stycznia 2023 - w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi na działalność Wójta Gminy KadzidłoUchwała nr LIX/486/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 stycznia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowychUchwała nr LIX/485/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 stycznia 2023 - w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/138/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.Uchwała nr LIX/484/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 stycznia 2023 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/245/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy KadzidłoUchwała nr LIX/483/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 stycznia 2023 - w sprawie określenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy KadzidłoUchwała nr LIX/482/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 stycznia 2023 - w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Kadzidle i nadania mu statutuUchwała nr LIX/481/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 stycznia 2023 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu Uchwała nr LIX/480/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 stycznia 2023 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu Uchwała nr LIX/479/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 stycznia 2023 - w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie obrębu ChudekUchwała nr LIX/478/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 stycznia 2023 - w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie obrębu ChudekUchwała nr LVII/477/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 stycznia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowychUchwała nr LIX/476/2023 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 stycznia 2023 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023;Uchwała nr LIX/475/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 stycznia 2023 - w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023Uchwała nr LIX/474/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 stycznia 2023 - w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu na potrzeby obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowychUchwała nr LIX/473/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 stycznia 2023 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kadzidło Uchwała nr LIX/472/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 stycznia 2023 - W sprawie rozpatrzenia petycji Uchwała nr LIX/471/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 stycznia 2023 - w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok Uchwała nr LIX/470/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 stycznia 2023 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2023 Uchwała nr LIX/469/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 stycznia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2023-2031