Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LXIII/530/2023 Rady Gminy z dnia 31 maja 2023 - w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówUchwała nr LXIII/529/2023 Rady Gminy z dnia 31 maja 2023 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejUchwała nr LXIII/528/2023 Rady Gminy z dnia 31 maja 2023 - w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądu okręgowego i rejonowegoUchwała nr LXIII/527/2023 Rady Gminy z dnia 31 maja 2023 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytuUchwała nr LXIII/526/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/455/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon z dnia 31 maja 2023 - w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/455/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rokUchwała nr LXII/525/2023 Rady Gminy z dnia 31 maja 2023 - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy KadzidłoUchwała nr LXIII/524/2023 Rady Gminy z dnia 31 maja 2023 - w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie obrębu KuczyńskieUchwała nr LXIII/523/2023 Rady Gminy z dnia 31 maja 2023 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/245/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy KadzidłoUchwała nr LXIII/522/2023 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 maja 2023 - w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie obrębu KadzidłoUchwała nr LXIII/521/2023 Rady Gminy z dnia 31 maja 2023 - w sprawie: zmiany Uchwały nr XXX/212/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , a także trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XLII/302/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 roku ,Uchwałą Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 roku , Uchwałą Nr XIX/155/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XXXI/270/2021 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 stycznia 2021 roku , Uchwałą Nr XLVII/380/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XLVIII/387/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 marca 2022 roku, Uchwałą Nr LX/493/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2023 rokuUchwała nr LXIII/520/2023 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 maja 2023 - w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/341/2021 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle zmienionej uchwałą Nr XLVI/374/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 stycznia 2022 roku , uchwałą Nr LII/420/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 czerwca 2022 roku , uchwałą Nr LIV/434/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 sierpnia 2022 roku oraz uchwałą Nr LVII/458/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 listopada 2022 rokuUchwała nr LXIII/519/2023 Rady Gminy z dnia 31 maja 2023 - w sprawie zlecenia Komisji Skarg. Wniosków i Petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi na działalność wójta Gminy Kadzidło.Uchwała nr LXIII/518/2023 Rady Gminy z dnia 31 maja 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Kadzidło Uchwała nr LXIII/517/2023 Rady Gminy z dnia 31 maja 2023 - w sprawie rozpatrzena petycjiUchwała nr LXIII/516/2023 Rady Gminy z dnia 31 maja 2023 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2023Uchwała nr LXIII/515/2023 Rady Gminy z dnia 31 maja 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2023-2031